VYDÁVANIE RYBÁRSKYCH LÍSTKOV

 03.07.2024

Rybársky lístok vydáva obec. Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Povolenie na rybolov  vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Potrebné je predložiť: platný občiansky preukaz.

Sadzobník správnych poplatkov platný od 01.04.2024:

- rybársky lístok týždenný :                 3,- €,

- rybársky lístok mesačný :                 5,- €,

- rybársky lístok ročný :                    10,- €,

- rybársky lístok trojročný :               25,- €,

Od poplatku sú oslobodené deti do 15 rokov.


Zoznam aktualít: