Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Obec Nižný Lánec
Sídlo: Nižný Lánec č.54, 044 73  Buzica
IČO: 00234515
DIČ: 2020746134
Štatutárny zástupca: Július Kovács – starosta obce
E- mail: obecniznylanec@centrum.sk
Telefón: tel:+421554665177

Obec Nižný Lánec je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.
Verejné obstarávanie predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaže návrhov, koncesie na stavebné práce, koncesie na služby.