Komunitné centrum

Komunitné centrum Nižný Lánec

Vznik komunitného centra súvisel s potrebou obce Nižný Lánec vytvoriť priestor na pomoc mladým ľudom z ulice, staršej generácií obyvateľov obce a marginalizovaným skupinám obyvateľov. Prirodzene tak vznikla spoločenská požiadavka a potreba poskytovania vzdelávacích aktivít a sociálneho poradenstva pre obyvateľov obce Nižný Lánec.

Komunitné centrum (ďalej KC) začalo svoju činnosť v rámci projektu Národný projekt Komunitné centrá dňa 1.5.2015. Realizačným obdobím predmetného projektu je obdobie od 1.5.2015 do 31.10.2015. Jedná sa o realizáciu prvotného projektu takéhoto charakteru v obci Nižný Lánec. Výkon sociálnej práce nebol v obci Nižný Lánec v minulosti realizovaný. Jednalo sa teda o realizáciu prvotného projektu takéhoto charakteru a výkonusociálnej práce v obci Nižný Lánec.

Prirodzeným dôsledkom tohto projektu je kontinuálne pokračovanie činnosti KC v súčasnom období. Z toho dôvodu je prirodzeným vývojom činnosť samotnej obce Nižný Lánec ako prevádzkovateľa KC registrácia Komunitného centra do registra poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Košickom samosprávnom kraji bol vykonaný k dňu 23.10.2015 .

Obec Nižný Lánec poskytuje služby klientov v súlade s §24 d zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Všetky služby a činnosti Komunitného centra sú klientom poskytované bezplatne.

V súčasnom období funguje Komunitné centrum prostzredníctvom národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a je podporované Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Realizačným obdobím projektu je 5/2016 - 9/2019.

Umiestnenie komunitného centra

KC je umiestnené v obci Nižný Lánec v budove so súp. č.73, ktorú vlastní obec Nižný Lánec. KC sa nachádza vo veľmi dobrej lokalite v rámci obce, je umiestnená v strede obce a je prístupná všetkým obyvateľom.

Priestory KC primárne slúžia cieľovej skupine projektu pri realizácií aktivít projektu. V týchto priestoroch sú realizované individuálne a skupinové poradenstvá, preventívne aktivity, záujmová činnosť, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie.

Služby a činnosť KC

V KC sa poskytujú sociálne služby celej komunite a taktiež občanom v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

Cieľom KC je poskytovať kvalitné a dostupné služby znevýhodnenej cieľovej skupine klientov na miestnej úrovni. Hlavná úloha je združovať a premiestňovať marginalizované skupiny obyvateľstva obce a zabezpečiť im tak prístup a zapojenie sa do života komunity obyvateľov obce Nižný Lánec.

V KC sa sústreďujeme sa na poskytovanie pomoci pre klientov prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb, ktorých cieľom je adresnosť a dostupnosť pre klientov. Venujeme sa riešenie konkrétnych problémov a životných situácií u klientov, pričom dôraz je kladený na aktivizáciu klienta k prevzatiu zodpovednosti za svoj život.

 

Kontakt a otváracie hodiny

Adresa:

Komunitné centrum Nižný Lánec

Nižný Lánec 73

044 73  Nižný Lánec

Telefonický kontakt: 0948631737

Email: kcniznylanec@gmail.com

FB stránka: Komunitné centrum Nižný Lánec

 

Otváracie hodiny pre klientov KC Nižný Lánec

Pondelok      9:00-15:00

Utorok            9:00-15:00

Streda            9:00-16:00

Štvrtok            9:00-16:00

Piatok             9:00-13:00

 

Pracovníci KC:

Mgr. Linda Hoďová - odborný garant komunitného centra

Bc. Katarína Madárová - odborný pracovník komunitného centra

Lenka Dávidová - pracovník komunitného centra