Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 46)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva v záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov na obdobie 1.12.2023-31.8.2024 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Základná organizácia Sloves Bodva-mesto Moldava nad Bodvou a obce
0 €
Dohoda č. 23/41/010/105 Vykonávanie aktivačnej činnosti podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok 1/2024 poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
ZMLUVA o budúcej zmluve na prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Nižný Lánec-zo dňa 08.11.2023 dohoda o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka verejnej kanalizácie - kanalizácia a ČOV obce Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: W-Control, s.r.o.
0 €
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny cena za dodávku elektriny Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
Dodatok č. 1 k dohode č.23/41/054/1764 aktivačná činnosť Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_504 projekt Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
DOHODA číslo: 23/41/054/1764 aktivačná činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Zmluva o podaní umeleckého výkonu umelecký výkon Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Márk Dobránsky
950 €
DS/173/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 300 €
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
0 €
Dodatok č.7 k poistnej zmluve 4419012846 poistenie Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.57 €
Dodatok č.1 "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie"-opatrenie č.2 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č.00481/2023-PKZO-K40003/23.00 Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č.00481/2023-PKZO-K40003/23.00 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Zmeny v rozpočte vzťahujúceho sa k Zmluve o dielo Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: EKOSTAV a.s.
37 558.42 €
23/41/054/280 Národný projekt "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie"-Opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZdzačov Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok č.1 k NFP Rekonštrukcia prírodného amfiteátra Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
32 077.33 €
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb poskytovanie poradenstva v oblasti prípravy a spracovania nenávratných dotácií, implementácie projektov v podobe externého manažmentu Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: EUprojects, s.r.o.
348 €
Zmluva č.8/2022 Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Odb.: PATRIA n.o.
Dod.: Obec Nižný Lánec
50 €
ZLP-VT-2021-0416 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Generované portálom Uradne.sk