Obec Nižný Lánec rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zaujímavé články | Výzva na predloženie ponúk na prenechanie majetku obce do nájmu

Obecný  úrad Nižný Lánec, 044 73  Buzica, IČO: 00324515, DIČ: 2020746134

     e-mail: obecniznylanec@centrum.sk, tel.:055/4665177, www.niznylanec.sk

Naša číslo: OcÚ/129/2020

Vyhlasuje výzvu na predloženie ponúk na prenechanie majetku obce do nájmu

(§ 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov)

Vyhlasovateľ: Obec Nižný Lánec

Sídlo: Nižný Lánec 54, 044 73  Buzica

IČO: 00324515         

Kontaktná osoba:      Július Kovács – starosta obce

                                    Telefón: +421 55 466 51 77

                                    E-mail: obecniznylanec@centrum.sk

                       

Predmet výzvy:

Predmetom výzvy na predloženie ponúk na prenechanie majetku obce Nižný Lánec do nájmu je nájom nehnuteľnosti, ktoré sú evidované v kat. úz. Nižný Lánec, obec Nižný Lánec, okres Košice – okolie, ktoré sú evidované pod:

PARCELY reg. E

Číslo LV

P.č.

Č.parcely

KÚ / TYP

Umiest

PODIEL

PODIEL v m2

Výmera m2

NIŽNÝ LÁNEC

211

3

88

Trvalé trávne porasty

2

1

/

24

1361,96

32687

252

3

303

Trvalé trávne porasty

2

1

/

23

140,65

3235

254

1

341

Trvalé trávne porasty

2

1

/

1

18436,00

18436

254

1

342

Trvalé trávne porasty

2

1

/

1

11348,00

11348

320

3

89

Trvalé trávne porasty

2

1

/

24

6167,88

148029

                                                                                                                                          spolu:   3,7454 ha

Doba nájmu:

              Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. na dobu určitú, v trvaní 5 rokov, a to počnúc dňom          nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy.

Účel nájmu:

Poľnohospodárska prvovýroba

Typ zmluvy:

Nájomná zmluva podľa v zmysle druhej časti zákona č. 504/2003 z.z.

Cena nájmu:

Minimálna cena ročného nájmu je 65 €/ha predmetu nájmu.

Lehota na predloženie ponúk na cenu nájmu:

Lehota na predloženie ponuky sa začína dňom zverejnenia zámeru na úradnej tabuli obce

Nižný Lánec a dňom uverejnenia na webovej stránke obce Nižný Lánec

Uzávierka na predkladanie ponúk je  30.11.2020 o 24:00 hod. Ponuky doručené

po tomto termíne budú odmietnuté.

Kritéria pre uchádzačov o predmet nájmu a podmienky účasti

Uchádzač musí mať vysporiadané všetky finančné vzťahy s Obcou Nižný Lánec

Uchádzač musí mať vysporiadané všetky finančné vzťahy a splnené odvodové povinnosti

voči Sociálnej poisťovni, Zdravotným poisťovniam a Daňovému úradu SR. (dokladajú iba

fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba v prípade víťazného návrhu)

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Ponuky musia byť predložené v zalepenej obálke označenej heslom:

„Neotvárať – ponuka na nájom poľnohospodárskej pôdy“

najneskôr do 30.11.2020 do 24:00 hod, osobne alebo poštou, pričom platí čas

doručenia. (nie poštová pečiatka)

Ponuka musí obsahovať:

              a) názov a sídlo, IČO predkladateľa ako právnickej osoby a meno štatutárneho zástupcu  - číslo účtu - IBAN,

b) meno,  priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo – ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa, číslo účtu - IBAN,

              c) meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského alebo iného oprávnenia, IČO – ak ide                o fyzickú osobu podnikateľa (Živnostník alebo SHR), číslo účtu, - IBAN,

d) predný popis predmetu nájmu, ktorým sa rozumie predmet tohto zámeru

e) návrh nájomného za celý predmet zámeru za 1ha za rok

f) vyhlásenie účastníka súťaže o súhlase so spracovaním osobných údajov

g) súhlas navrhovateľa s podmienkami tejto výzvy

Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov

Kritériom pre posudzovanie ponúk je najvyššie ponúknuté nájomné.

Ďalšie podmienky:

             1.         Ponuky, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam výzvy, alebo budú doručené  po termíne stanovenom vo                       vyhlásení výzvy, budú odmietnuté.

2.         Ponuky sa budú vyhodnocovať (vrátane otvárania súťažných obálok) na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nižný Lánec, ktoré sa bude konať po dni určenom na predkladanie ponúk, za prítomnosti poslancov obecného zastupiteľstva. Obálky je možné otvoriť na zasadnutí obecného zastupiteľstva jedine vtedy, ak je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

3.         Vybratému účastníkovi výzvy bude v lehote do 15 pracovných dní odo  dňa  vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením jej výsledku.

4.         Vyhlasovateľ výzvy si vyhradzuje právo zmeniť podmienky výzvy alebo výzvu    kedykoľvek  zrušiť.

5.         Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť   výzvu bez  výberu návrhu. Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ    uchádzačom do 15  pracovných dní od rozhodnutia o odmietnutí.

6.         Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti ponuky z hľadiska  vyhlásených požiadaviek vyradiť ponuku zo súťaže.

7.         Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah ponuky, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie. V prípade nesplnenia vytknutých nedostatkov v náležitej lehote ponuka sa automaticky vyraďuje zo súťaže a výhercom sa stáva druhá najvyššia ponuka.

8.         Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti výlučne len s víťazom výzvy. V prípade, že s víťazom nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení umiestnil ako ďalší v poradí.

                                                                                              ..........................................................     

                                                                                                     za obec Nižný Lánec              

                                                                                            Július Kovács – starosta obce

                                                                                                  

Vyvesené:       13.11.2020

Zvesené:          .........................................

Ďalšie články